search
top

Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức có tư cách pháp nhân không

Pháp nhân được hiểu là một chủ thể độc lập tách biệt với cá nhân và do cá nhân thành lập lên vì vậy pháp nhân phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của mình một cách độc lập, tuy nhiên không phải tổ chức nào do cá nhân thành lập ra cũng có tư cách pháp nhân vậy đối với hộ gia đình, tổ chức, tổ hợp tác, tổ chức thì có tư cách pháp nhân hay không.

Theo quy định tại điều 101 bột luật dân sự  quy định như sau. Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

1. Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện.

2. Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

Điều 102. Tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

1. Việc xác định tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này.

2. Việc xác định tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo quy định tại Điều 506 của Bộ luật này.

3. Việc xác định tài sản chung của các thành viên của tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo thỏa thuận của các thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Để được tư vấn chi tiết hơn về hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức có tư cách pháp nhân không quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006500 hoặc tham khảo bài viết tại luattoanquoc.com.

Xin chân thành cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top