search
top

Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Dạ cho em hỏi. Trường hợp em đã nghĩ việc ở công ty 2 năm rồi mà chưa
quay lại lấy sổ bảo hiểm và giấy thôi việc thì giờ muốn có sổ bảo hiểm thì làm
như thế nào ạ..0359055834 .em cảm ơn ạ

Trả lời:

Về thủ tục chốt sổ bảo hiểm:

Căn cứ vào phiếu giao nhận hồ sơ số 301/………/SO về chốt sổ BHXH ( bao
gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi,
chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng
trợ cấp thất nghiệp).
Theo đó, trước tiên công ty bạn cần làm thủ tục báo giảm lao động. Sau đó
mới làm thủ tục chốt sổ BHXH. Về thủ tục chốt sổ bạn cần chuẩn bị:
+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT
(mẫu TK1-TS, 01 bản)
+) Sổ bảo hiểm xã hội
Như vậy, thủ tục chốt sổ cần có sổ bảo hiểm xã hội.
Theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật lao động năm 2012, khi chấm dứt hợp
đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả thủ tục xác
nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội, những giấy tờ khác mà người sử dụng lao
động đã giữ lại như sau:
“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng
lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn,
người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết
thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động,
hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá
30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã
giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải
thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước
lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”
Việc trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao
động đã giữ lại của người lao động là trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử
dụng lao động.
Như vậy, việc trả sổ bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của công ty và việc trả sổ
bảo hiểm xã hội phải được thực hiện không quá 30 ngày. Do vậy, bạn không
cần phải thực hiện bất cứ thủ tục nào mà bạn lên công ty yêu cầu giải quyết.
Nếu công ty ty cố tình không trả lại sổ BHXH bạn có thể làm đơn tới hòa giải
viên lao động cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu được hòa
giải hoặc gửi đến thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động – Thương binh &
Xã hội để cơ quan này giải quyết buộc người sử dụng lao động thực hiện chốt
và trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Tư vấn về BHXh tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Tư vần về luật tại: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top